27654818_10215807857258368_3287059106803273987_n

27654818_10215807857258368_3287059106803273987_n

Trang trí tại siêu thi Leclerc (Ảnh: FB Minh Hang Do)

Laisser un commentaire