LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 01-07-2020

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Luat-Xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-Viet-Nam-2019-402073.aspx

Bắt đầu từ ngày 01/07/2020, Luật Xuất Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam , số: 49/2019/QH14, bắt đầu có hiệu lực.

Trực tiếp liên quan đến việc cấp hộ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là các điều: 16, 17, 18.

Liên quan đến việc cấp giấy thông hành là các điều: 19, 20, 21, 22.

Trong đó đáng chú ý có các thay đổi theo hướng thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam. Cụ thể như việc cấp hộ chiếu là:

– Hộ chiếu cấp lần đầu tại nước của công dân đó cư trú nhưng cấp lần thứ 2 trở đi là được cấp ở nơi thuận lợi nhất cho công dân. Có nghĩa là nếu công dân Việt Nam cư trú tại Pháp nhưng có thể xin cấp mới hộ chiếu lần 2 ở Đức.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu

– Trong  thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi.

– Trong trường hợp không đủ căn cứ để cấp hộ chiếu theo qui định trên mà cần xác minh thì cũng không được quá 21 ngày.

– Nếu trong các trường hợp đặc biệt chưa cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.

– Công dân Việt Nam ra nước ngoài mà bị mất hộ chiếu, cần về nước ngay, có thể được cấp hộ chiếu trong vòng 2 ngày

Lan (từ Việt Nam gửi sang)

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :