Công bố dự thảo văn kiện đại hội XIII ĐCSVN

Bốn dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam được công bố toàn văn, xin ý kiến nhân dân từ ngày 20/10.

Hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của Việt Nam, dự thảo báo cáo chính trị xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2001 – 2025 đạt khoảng 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 5.000 USD (105 – 112,5 triệu DVN / năm).

Dự kiến, Đại hội XIII sẽ được tổ chức vào tháng 1/2021.

Xin đọc toàn văn 4 văn kiện sau đây :

– Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030.

– Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

– Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :