Thêm nhiều loại công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30-10-2020 có hiệu lực từ ngày 20-12-2020, quy định thêm nhiều đối tượng công chức phải kê khai tài sản theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm (trước 31-12 hàng năm).

Nghị định 130 nêu cụ thể những người này bao gồm những ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau :

a) Chấp hành viên;

b) Điều tra viên;

c) Kế toán viên;

d) Kiểm lâm viên;

đ) Kiểm sát viên;

e) Kiểm soát viên ngân hàng;

g) Kiểm soát viên thị trường;

h) Kiểm toán viên;

i) Kiểm tra viên của Đảng;

k) Kiểm tra viên hải quan;

l) Kiểm tra viên thuế;

m) Thanh tra viên;

n) Thẩm phán.

– Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực.

– Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động do Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :