Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 100 000 đảng viên.

Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/1; phiên khai mạc diễn ra vào 8h sáng ngày 26/1.

Về thành phần gồm có : 191 đại biểu đương nhiên (các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII) ; 1381 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương ; 15 đại biểu chỉ định.

Ngoài đại biểu chính thức, còn có các nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII ; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng ; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Về giới tính có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%).

Về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%).

Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi.  Độ tuổi trung bình là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 báo cáo, gồm :

 • Báo cáo chính trị – văn kiện trung tâm
 • Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030
 • Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
 • Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Dự thảo Văn kiện đề ra các mục tiêu cụ thể :

 • Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
 • Đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
 • Đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm : Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề : 

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại
 • Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới
 • Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
 • Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :