Các mảng cuộc sống-xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Pháp